Polityka prywatności - AtesEnergy

Polityka prywatności

Dzień dobry,

dokument, który czytasz to Polityka prywatności serwisu internetowego AtesEnergy.pl. Z jego treści dowiesz się jakie dane osobowe użytkowników serwisu przetwarza jego Administrator, czyli Ates Energy Group sp. z o.o., a także kiedy i na jakich zasadach to przetwarzanie jest dokonywane oraz jakie w związku z tym przysługują prawa użytkownikom serwisu.

Jeśli nie podobają Ci się zasady przedstawione Polityce prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania z serwisu AtesEnergy.pl.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje oraz zasady:

I. Zasady ogólne

1. Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pozyskanych przez Administratora od użytkowników serwisu AtesEnergy.pl.

2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w tym z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą telekomunikacyjną oraz Prawem telekomunikacyjnym.

3. Administrator podejmuje działania, aby wszystkie podejmowane przez niego działania były zgodne z niniejszą polityką, w tym działania podejmowane przez jego pracowników oraz podmioty z nim współpracujące.

4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

II. Definicje:

1) Administrator – Ates Energy Group sp. z o.o. z siedzibą w Malawie, Malawa 766, 36-007 Malawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000676557, posługująca się nr NIP: 5170381630 oraz numerem ewidencyjnym REGON: 367192529,

2) Serwis – strona internetowa AtesEnergy.pl,

3) Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu,

4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot prawa, z którym Administrator zawarł umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

5) Osoba zainteresowana – osoba fizyczna, która korzystając z Formularza kontaktowego, będącego elementem Serwisu, przekazała swoje dane osobowe Administratorowi, w celu nawiązania przez niego kontaktu z nią,

6) Formularz kontaktowy – funkcjonalność Serwisu, przy pomocy której Użytkownik, może przekazać Administratorowi, swoje dane osobowe, których Administrator nie zbiera automatycznie, a są one umożliwiające kontakt z Użytkownikiem. Przekazując te dane Użytkownik wyraża jednocześnie prośbę i zgodę o nawiązanie z nim kontaktu przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego. W momencie przekazania danych w formularzu kontaktowym Użytkownik staje się osobą zainteresowaną. Przez formularz kontaktowy Użytkownik może przekazać: numer telefonu, adres e-mail oraz adres zamieszkania,

7) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

8) Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą''); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,

9) Przetwarzanie - wszelkie możliwe operacje lub zestawy operacji dokonywanych na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie i analizowanie.

III. Kontakt z Administratorem

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań oraz chęci zgłoszenia swoich praw, możesz kontaktować się Administratorem, drogą:

1) telefoniczną pod numerem telefonu: ____________________,

2) elektroniczną, na adres e-mail: _________________________,

3) poczty tradycyjnej, przesyłając swój list na adres:

a) Malawa 766, 36-007 Malawa, lub

b) ul. Leszka Czarnego 1a/15, 35-615 Rzeszów.

IV. Rodzaje danych jakie przetwarza Administrator, cele przetwarzania oraz podstawa prawna (wynikająca z RODO) takiego przetwarzania

1. Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników, nie będących Klientami: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

2. W przypadku, gdy Użytkownik nie użyje Formularza kontaktowego do przesłania swoich danych Administratorowi, przetwarzane są wyłącznie dane statystyczne Użytkownika np. czas przeglądania przez Użytkownika Serwisu oraz jego poszczególnych podstron, a także lokalizacja Użytkownika.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2 są przetwarzane w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, marketingu oraz przedstawienia Użytkownikowi oferty Administratora.

4. Dane, o których mowa w ust. 2 są przetwarzane przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na podejmowaniu działań w celu lepszego funkcjonowania Serwisu – podstawa przetwarzania określona w art. 6 ust. 1 lit. f RODO

5. Dane o których mowa w ust. 1 są przetwarzane przez Administratora w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie przedstawienia oferty Administratora Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną co jest robione na podstawie udzielonej zgody – podstawa przetwarzania określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

6. W przypadku Klientów Administrator przetwarza dodatkowo: NIP Klienta jeżeli jest przedsiębiorcą, PESEL Klienta jeżeli nie jest przedsiębiorcą, numer i serię dowodu osobistego, adres zamieszkania Klienta – w celu zawarcia Umowy z klientem, realizacji Umowy zawartej z klientem, dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy zawartej z Klientem – podstawą przetwarzania tych danych są: zawarcie i wykonywanie Umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Administrator informuje, że w przypadku, gdyby utworzył rejestry lub ewidencje danych osobowych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, będzie w nich przetwarzał wyżej wskazane dane.

V. Komu przekazujemy twoje dane:

1. Do danych osobowych Użytkowników, Osób Zainteresowanych oraz Klientów będą mieli dostęp pracownicy oraz współpracownicy Administratora. Współpracownikami Administratora będą przede wszystkim osoby wykonujące na rzecz Administratora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, w ramach której świadczą na rzecz Administratora usługi pośrednictwa oraz usługi agencyjne dotyczące zawierania Umów. Przekazywanie im tych danych ma na celu skontaktowanie się przez nich z Użytkownikiem, w celu przedstawienia oferty Administratora, ewentualnie na dalszym etapie zawarcie umowy oraz zapewnienie jej realizacji.

2. Dane Klientów przekazywane są również podwykonawcom Administratora, którzy odpowiadają za bezpośrednie wykonanie Umów zawartych pomiędzy Klientem, a Administratorem.

3. Administrator może udostępniać dane Użytkowników organom władzy publicznej na ich żądanie.

4. Administrator nie przekazuje danych podmiotom trzecim w celach marketingowych – z wyjątkiem swoich współpracowników.

5. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników, Osób zainteresowanych oraz Klientów, podmiotom trzecim, mającym siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej:

a) dostawcy usług hostingowych oraz serwerowych Serwisu,

b) swoim współpracownikom, świadczącym na jego rzecz usługi pośrednictwa oraz usługi agencyjne,

c) swoim podwykonawcom, bezpośrednio wykonującym umowy Klientów z Administratorem,

d) biuru rachunkowemu obsługującemu Administratora (w przypadku zawarcia Umowy z klientem),

e) kancelariom prawnym świadczącym usługi prawne Administratorowi,

f) bankom, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zainteresowania pozyskaniem finansowania bankowego Umowy z Administratorem.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane, które:

1) przetwarzamy, w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty, przetwarzamy do momentu przedstawienia oferty Użytkownikowi lub Osobie zainteresowanej i momentu zawarcia z nimi Umowy lub złożenia przez nich oświadczenia o odmowie zawarcia Umowy – jednak nie dłużej niż przez 3 lata,

2) przetwarzamy, w celu zawarcia umowy z Klientem oraz jej wykonania, przetwarzamy do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z umowy.

VII. Prawa Użytkownika:

1. W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych, każda osoba której dane są przetwarzane, masz prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

2) sprostowania danych osobowych,

3) usunięcia danych osobowych,

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

6) przenoszenia danych.

2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że Administrator przetwarzając Twoje dane osobowe narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody możesz skontaktować się z Administratorem przy użyciu danych wskazanych w pkt III Polityki Prywatności.

VIII. Pliki cookies.

1. Serwis używa plików cookies.

2. Pliki cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik do korzystania z Serwisu (smartfon, tablet itp.). Pliki te zawierają najczęściej: nazwę strony, czas jej przeglądania, unikalny numer cookies.

3. Pliki cookies są przechowywane w celu: zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, tworzenia statystyk korzystania z Serwisu, co pozwala na pracę nad wydajnością strony, utrzymania sesji Użytkownika w Serwisie, rejestrowania wizyt.

4. Użytkownik akceptuje używanie plików cookies przez Serwis poprzez zaakceptowanie przycisku w pop-upie, który pojawia się po wejściu do Serwisu. Taka akceptacja dotyczy wyłącznie plików cookies niezbędnych do niezakłóconego funkcjonowania strony. W przypadku zgody Użytkownika na szersze stosowanie plików cookies, niezbędne jest wyrażenia na to zgody w ustawieniach zaawansowanych, które można ustawić poprzez wybranie odpowiedniej opcji w pop-upie wyświetlającym się po wejściu do Serwisu.

5. Większość przeglądarek internetowych dopuszcza używanie plików cookies w domyślnych ustawieniach. Ustawienia te można zmienić w ustawieniach przeglądarki. Informacje jak to zrobić w najpopularniejszych przeglądarkach można znaleźć na następujących stronach internetowych:

- dla Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop

- dla Mozilli Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox

- dla Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/ibrw850f6c51/16.1/mac/13.0

6. Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować nieprawidłowe, utrudnione działanie Serwisu lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

IX. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych Polityką prywatności, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO oraz ustawę o ochronie danych osobowych.

2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki zapewniające bezpieczne przetwarzanie danych osobowych, zapobiegające ich zniszczeniu, przypadkowej utracie, zmianie, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

3. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, poprzez zamieszczenie jej nowej wersji w Serwisie. O zmianie może informować również drogą poczty elektronicznej (e-mail).